اندازه پیچ د 400 dwg حوزه عملیاتی 8 017 782 برای فیدر پیچ