اندازه گیری ایمنی از گاز فسژن برای معادن زغال سنگ کارگران