ایمیل تلفن 2013 از مدیر هیئت مدیره از استخراج از معادن طلا در هند