به طور کامل کارخانه های تولید آرد خودکار٪ موتورهای الکتریکی 3 آمپر