طرح برای نشان دادن ویژگی های ساخت و ساز از یک ماشین دی سی