قانون مالیات و قانون شرکت های بزرگ مربوط به منابع معدن و مواد معدنی