موج شکن سنگها و روشن کنید و آنها را به ساختمان حصمة