می توانید ظروف شکسته می شود برای مصالح بتن استفاده می شود