می توانید یک آسیاب توپ مورد استفاده قرار گیرد به نرم کردن زغال سنگ