نحوه محاسبه سطح موثر از آسیاب مواد خام در کارخانه سیمان