نمونه آزمایشگاهی از کوارتز و کلسیت فلدسپات مواد معدنی و