نیاز ذرت پوست کنده که با اب جوش یا شیر پخته شده باشد چرخ