هزینه حمل و نقل کمپرسور استخراج از انگلستان به نامیبیا