پخش کود برای فروش سال قبل از میلاد کانادا برای قیمت فروش