چگونه می تواند زباله های پلاستیکی در آزمایشگاه خرد