کارخانه مواد متحجر شده دردهانه چشمه اب گرم چین بهره وری