کارخانه های تولید شکر قیمت و هزینه قابل رقابت محدود